Πολιτική Αποδοχών

Πολιτική Αποδοχών 2022-07-04T17:19:32+00:00

Δείτε την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας «Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.5.2022 με ψήφους 9.185.683 ήτοι ποσοστό 87,71% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου πατώντας εδώ.

Δείτε την Έκθεση Αποδοχών έτους 2019 της εταιρείας «Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» πατώντας εδώ.