Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων 2017-12-17T11:44:53+00:00

Η υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την ευθύνη της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων, καθώς και της εξυπηρέτησής τους σε θέματα άσκησης των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. Η ενημέρωση των Eπενδυτών γίνεται από την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων σε συνεργασία με τις λοιπές διευθύνσεις, η οποία έχει την ευθύνη να παρέχει σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές συστηματική πληροφόρηση για την πορεία της Εταιρείας.