Σύνοψη (διαμορφωμένο στις 30.06.2020)

Σύνοψη 2020-11-13T11:41:33+00:00
  • 34 ακίνητα – 43.757 τ.μ.

  • Αξία: €96,2 εκατ. (βάσει εκτιμήσεων ορκωτών εκτιμητών)

  • Μακροχρόνια μισθωτήρια συμβόλαια

  • Απόδοση χαρτοφυλακίου με βάση την Aξία ≈ 8%

  • Πληρότητα ≈ 94%

  • Εισπραξιμότητα μισθωμάτων >98%

  • Το 55% των μισθωμάτων αυξάνεται 3,5% κατ’ ελάχιστο ανά έτος

  • Ετησιοποιημένα ενοίκια: €8,2 εκατ. (ετησιοποιημένα μισθώματα με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα 30.06.2020)