Σύνοψη

Σύνοψη 2018-11-20T17:54:35+00:00
  • 36 ακίνητα – 44.825 τ.μ.

  • Αξία: €96,74 εκατ. (βάσει εκτιμήσεων ορκωτών εκτιμητών)

  • Μακροχρόνια μισθωτήρια συμβόλαια

  • Απόδοση χαρτοφυλακίου με βάση την Aξία >8%

  • Πληρότητα >95%

  • Εισπραξιμότητα μισθωμάτων >98%

  • Το 55% των μισθωμάτων αυξάνεται 3,5% κατ’ ελάχιστο ανά έτος

  • Ετησιοποιημένα ενοίκια: €7,6 εκατ.