Σύνοψη

Σύνοψη 2018-05-10T10:59:57+00:00
  • 36 ακίνητα – 42.878 τ.μ.

  • Αξία: €92,3 εκατ. (βάσει εκτιμήσεων ορκωτών εκτιμητών)

  • Μακροχρόνια μισθωτήρια συμβόλαια

  • Απόδοση χαρτοφυλακίου με βάση την Aξία >8%

  • Πληρότητα >95%

  • Εισπραξιμότητα μισθωμάτων >98%

  • Το 57% των μισθωμάτων αυξάνεται 3,5% κατ’ ελάχιστο ανά έτος

  • Ετησιοποιημένα ενοίκια: €7,4 εκατ.