• 28 ακίνητα – 37.043 τ.μ.

  • Αξία: €78,4 εκατ. (βάσει εκτιμήσεων ορκωτών εκτιμητών)

  • Μακροχρόνια μισθωτήρια συμβόλαια

  • Απόδοση χαρτοφυλακίου με βάση την Aξία >8%

  • Πληρότητα >90%

  • Εισπραξιμότητα μισθωμάτων >98%

  • Το 80% των μισθωμάτων αυξάνεται 3,5% κατ’ ελάχιστο ανά έτος

  • Διαθέσιμα: €18,00 εκατ.