Σύνοψη

Σύνοψη 2019-02-26T13:59:34+00:00
  • 35 ακίνητα – 44.722 τ.μ.

  • Αξία: €96,6 εκατ. (βάσει εκτιμήσεων ορκωτών εκτιμητών)

  • Μακροχρόνια μισθωτήρια συμβόλαια

  • Απόδοση χαρτοφυλακίου με βάση την Aξία 8%

  • Πληρότητα ≈ 90%

  • Εισπραξιμότητα μισθωμάτων >98%

  • Το 55% των μισθωμάτων αυξάνεται 3,5% κατ’ ελάχιστο ανά έτος

  • Ετησιοποιημένα ενοίκια: €7,7 εκατ.