Σύνοψη

Σύνοψη 2018-03-13T15:13:28+00:00
  • 30 ακίνητα – 37.487 τ.μ.

  • Αξία: €79.749.780 εκατ. (βάσει εκτιμήσεων ορκωτών εκτιμητών)

  • Μακροχρόνια μισθωτήρια συμβόλαια

  • Απόδοση χαρτοφυλακίου με βάση την Aξία >8%

  • Πληρότητα >90%

  • Εισπραξιμότητα μισθωμάτων >98%

  • Το 80% των μισθωμάτων αυξάνεται 3,5% κατ’ ελάχιστο ανά έτος

  • Διαθέσιμα: €18.300.000 εκατ.