• 17 ακίνητα – 19.715 τ.μ.

  • Αξία: €54,4 εκατ. (εκτίμηση Δεκεμβρίου 2015)

  • Μακροχρόνια μισθωτήρια συμβόλαια
  • Απόδοση χαρτοφυλακίου με βάση την Aξία >8%
  • Πληρότητα >90%
  • Εισπραξιμότητα μισθωμάτων >98%
  • Βασικοί μισθωτές: Alpha Bank, ΙΚΑ, Σκλαβενίτης
  • Το 86% των μισθωμάτων αυξάνεται 3,5% κατ’ελάχιστο ανά έτος