Σύνοψη

Σύνοψη 2019-04-25T15:09:19+00:00
  • 35 ακίνητα – 46.322 τ.μ.

  • Αξία: €97,7 εκατ. (βάσει εκτιμήσεων ορκωτών εκτιμητών)

  • Μακροχρόνια μισθωτήρια συμβόλαια

  • Απόδοση χαρτοφυλακίου με βάση την Aξία ≈ 7,8%

  • Πληρότητα ≈ 90%

  • Εισπραξιμότητα μισθωμάτων >98%

  • Το 55% των μισθωμάτων αυξάνεται 3,5% κατ’ ελάχιστο ανά έτος

  • Ετησιοποιημένα ενοίκια: €7,6 εκατ.