Σύνοψη

Σύνοψη 2019-09-20T15:09:46+00:00
  • 34 ακίνητα – 43.757 τ.μ.

  • Αξία: €96,2 εκατ. (βάσει εκτιμήσεων ορκωτών εκτιμητών)

  • Μακροχρόνια μισθωτήρια συμβόλαια

  • Απόδοση χαρτοφυλακίου με βάση την Aξία ≈ 8%

  • Πληρότητα ≈ 94%

  • Εισπραξιμότητα μισθωμάτων >98%

  • Το 55% των μισθωμάτων αυξάνεται 3,5% κατ’ ελάχιστο ανά έτος

  • Ετησιοποιημένα ενοίκια: €7,6 εκατ.