Γενικό Πλαίσιο

Η Στρατηγική των Επενδύσεων της Εταιρίας προσδιορίζεται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψιν και να αξιοποιείται η δυναμική της αγοράς ακινήτων. Η Στρατηγική δύναται να επικαιροποιείται από την Επενδυτική Επιτροπή μέσα στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας και των διατάξεων του Νόμου περί ΑΕΕΑΠ όπου προβλέπονται τα είδη των επιτρεπόμενων επενδύσεων.

Κατηγορίες Ακινήτων

Οι κατηγορίες των ακινήτων που η Εταιρία στοχεύει είναι κυρίως γραφειακοί χώροι και καταστήματα. Αναφορικά με τους γραφειακούς χώρους, η Εταιρία επικεντρώνεται σε υψηλής ποιότητας κτήρια με σύγχρονες υποδομές στις κύριες περιοχές επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Σχετικά με τα καταστήματα, αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε αστικές περιοχές υψηλής εμπορικότητας και προβολής. Δεδομένου του ισχυρού ενδιαφέροντος από ξενοδοχειακά brands και ξενοδοχειακούς operators για εγκατάσταση ή για επέκταση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων τους στην Ελληνική αγορά, η Εταιρία θα εξετάζει επιλεκτικές επενδυτικές ευκαιρίες και στον ξενοδοχειακό τομέα. Τέλος, τηρουμένων των ποιοτικών κριτηρίων επένδυσης που έχει θέσει, ενδέχεται να εξετάσει και την απόκτηση άλλων τύπων ακινήτων (όπως μισθωμένες αποθήκες).

Είδη/Δομές Επενδύσεων

Η Εταιρία εξετάζει όλους τους τρόπους επενδύσεων που επιτρέπονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ημεδαπές Α.Ε.Ε.Α.Π. Πρωτίστως, η Εταιρία στοχεύει στην επέκταση του χαρτοφυλακίου της μέσω αποκτήσεων μεμονωμένων ακινήτων ή χαρτοφυλακίων που πληρούν τα ποιοτικά επενδυτικά κριτήρια που έχει θέσει, μέσω απευθείας αγορών ακινήτων, αγορών μετοχών ή μεριδίων εταιριών που κατέχουν ακίνητα ή μέσω συμφωνιών μελλοντικής αγοράς. Η Εταιρία ενδέχεται να εξετάσει αναπτύξεις ακινήτων σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλό προσδοκώμενο Δείκτη Απόδοσης Επενδεδυμένων Κεφαλαίων και Δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων.

Πηγές εξεύρεσης επενδυτικών ευκαιριών

Η ομάδα Διοίκησης της Εταιρίας έχει – μεταξύ άλλων – εμπειρία στην απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε συνθήκες μακροοικονομικής αστάθειας, τεχνογνωσία αποτελεσματικής εκτέλεσης συναλλαγών κατά τον βέλτιστο τρόπο και εδραιωμένο δίκτυο ανεύρεσης επενδυτικών ευκαιριών στην αγορά της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η Εταιρία στοχεύει κυρίως στην απόκτηση ακινήτων μέσω συναλλαγών οι οποίες δεν πραγματοποιούνται μέσω διαγωνισμών (off-market συναλλαγές).

Γεωγραφική περιοχή ακινήτων

Για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της, η Εταιρία στοχεύει να επενδύσει κατά κύριο λόγο σε ακίνητα που βρίσκονται σε πληθυσμιακά μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου (τουλάχιστον 80% του χαρτοφυλακίου), καθώς και κατά περίπτωση σε ακίνητα που βρίσκονται στην Βουλγαρία, την Κροατία, τη Ρουμανία και τη Σερβία (έως 20% του χαρτοφυλακίου το μέγιστο). Επομένως η γεωγραφική περιοχή είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ρουμανία και η Σερβία.

Πωλήσεις Ακινήτων

Η Εταιρία στοχεύει στη διακράτηση των ακινήτων της για σχετικά μακρά χρονική περίοδο, μη αποκλειόμενης και της συντομότερης πώλησης ακινήτων, για τα οποία είτε θα έχει ήδη καταγράψει σημαντικές υπεραξίες ή δεν θα διαβλέπει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω αύξησης της αξίας τους. Επίσης, η Εταιρία θα μπορεί να προβαίνει σε πώληση ακινήτων αν έχει εντοπίσει εναλλακτικές ευκαιρίες επανατοποθέτησης κεφαλαίων με υψηλότερες αποδόσεις και σαφώς καλύτερες προοπτικές. Μέχρι σήμερα, η Εταιρία δεν έχει πωλήσει κανένα ακίνητο του Χαρτοφυλακίου της. Γενικά, ακίνητο που αποκτάται από την Α.Ε.Ε.Α.Π δεν επιτρέπεται να πωληθεί εντός 12 μηνών από την απόκτησή του, με εξαίρεση των μη εμπορικών ακινήτων και των ακινήτων υπό κατασκευή.