Δημοσιοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Σύμφωνα με τον Νόμο Ν.3556/2007

Δημοσιοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Σύμφωνα με τον Νόμο Ν.3556/2007 2023-03-30T15:15:05+00:00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ Ν.3556/2007

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. με την παρούσα στοχεύει στην ενημέρωση και διευκόλυνση των μετόχων της σχετικά με τις υποχρεώσεις τους περί γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών και δικαιωμάτων ψήφων επί αξιών, οι οποίες απορρέουν από τα άρθρα 9, 10, 11 και 14 του ν.3556/2007 καθώς και τις αποφάσεις 1/434/3.7.2007 και 12/754/14.4.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3556/2007, μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαιώματα ψήφου και λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, υποχρεούται να ενημερώσει τον εκδότη σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης.

Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, υποχρεούται να προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση ή μεγαλύτερη του 3%.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ως άνω νόμου, η υποχρέωση γνωστοποίησης ισχύει και για κάθε πρόσωπο που αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου σε περιπτώσεις όπως:

α) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει συνάψει συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, να υιοθετούν κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας,

β) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με προαναφερόμενο πρόσωπο και η οποία προβλέπει την με αντάλλαγμα μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου,

γ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν παρασχεθεί ως εμπράγματη ασφάλεια στο προαναφερόμενο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να τα ασκήσει,

δ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές των οποίων ισόβιος επικαρπωτής είναι το προαναφερόμενο πρόσωπο,

ε) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί στο προαναφερόμενο πρόσωπο και τα οποία το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες των μετόχων,

στ) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του προαναφερόμενου προσώπου,

ζ) δικαιώματα ψήφου τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκήσει ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες των μετόχων,

η) προκειμένου για εταιρεία διαχείρισης, δικαιώματα ψήφου που κατέχει, αποκτά ή διαθέτει το αμοιβαίο κεφάλαιο το διαχειρίζεται η εταιρεία αυτή.

Προϋπόθεση για την στοιχειοθέτηση της υποχρέωσης ενημέρωσης, είναι η δυνατότητα άσκησης χωρίς περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου ανεξάρτητα από την κατοχή ή μη των μετοχών που ενσωματώνουν τα εν λόγω δικαιώματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3556/2007, η υποχρέωση ενημέρωσης του άρθρου 9 καταλαμβάνει επίσης τα πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα.

Αναφορικά με την Εταιρεία και σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του νόμου, εφόσον αποκτούν ή διαθέτουν δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση της σημαντικής μεταβολής επί της συμμετοχής τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ταυτόχρονα προς την ίδια την Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατό και πάντως το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης.

Η ενημέρωση προς την Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτήν του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης, νόμιμα υπογεγραμμένου, ως εξής:

  1. Το έντυπο γνωστοποίησης προς την Εταιρεία, των υπόχρεων προσώπων, είναι το ίδιο που υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  2. Η αποστολή του εντύπου πρέπει να γίνεται με συστημένη επιστολή προς το τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων υπ’ όψιν κ. Φοίβου Βόμβα, Μαρίνα Φλοίσβου, κτ.4, 17561 Παλαιό Φάληρο.
  3. Αποστέλλεται άμεσα το έντυπο από τον υπόχρεο, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες (09:00 – 17:00), με FAX στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων 216-7000554 ή με e-mail στο ir@ici-reic.com και επιβεβαιώνεται τηλεφωνικά η παραλαβή του στο 216-7000555.

Σημειώνεται ότι αρμόδια Αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το έντυπο γνωστοποίησης βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό της τόπο http://www.hcmc.gr/ .

Το έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα), Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιρειών, Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το ν. 3356/2007, όπως ισχύει». Η υποβολή του νόμιμα υπογεγραμμένου εντύπου γίνεται και με αποστολή είτε στο fax 210-33.77.243 είτε στο e-mail: tr1@cmc.gov.gr. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο πρέπει να είναι προσηκόντως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των σελίδων που ακολουθούν

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ. Στο ίδιο άρθρο του νόμου αναφέρονται οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιμέτρηση του προστίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας. Υπεύθυνος κος Ιωάννης Μαυρογιώργος, τηλ. 2107101578/6977045255.

Υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις 9-16 του Ν. 3556/2007