Επιτροπή Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφίων

Επιτροπή Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφίων 2022-05-03T15:22:15+00:00
Η  Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων διασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση και παρακολούθηση της Πολιτικής Αμοιβών σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η Επιτροπή είναι τριμελής αποτελούμενη από κατ’ ελάχιστον δύο μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων το ένα είναι ανεξάρτητο. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας βάσει των ικανοτήτων και της εμπειρίας τους, των οποίων η θητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, που τα όρισε. Η Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών συγκροτείται κατά τρόπο που της επιτρέπει να εκφέρει εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη κρίση για τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών και για τα κίνητρα που δημιουργούνται για τη διαχείριση κινδύνων. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να προσκαλούνται να συμμετέχουν μέλη της Διοίκησης και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή εμπειρογνώμονας, η παρουσία του οποίου απαιτείται κατά την κρίση της Επιτροπής. Όλα τα στελέχη της  Εταιρείας  έχουν την υποχρέωση να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής κατόπιν προσκλήσεως της. Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της, η Επιτροπή προβαίνει τακτικά σε διαβουλεύσεις με τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών έχει ως εξής:
  • Παναγιώτα Χαλικιά – Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
  • Μιχαήλ Σαπουντζόγλου (Γραμματέας Επιτροπής) –  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  • Giuseppe Giano (Μέλος Επιτροπής) – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Δείτε εδώ τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.