Επενδυτική Επιτροπή

Επενδυτική Επιτροπή 2020-05-27T11:50:39+00:00

Η Επενδυτική Επιτροπή είναι το ανώτατο σε συλλογικό επίπεδο επιτελικό όργανο χάραξης της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας και υπάγεται απ’ ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αποτελείται από 3 μέλη, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο:

  • Ευάγγελος I. Κοντός, Πρόεδρος Επενδυτικής  Επιτροπής, & Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Αριστείδης Χαλικιάς, Γραμματέας Επενδυτικής Επιτροπής, & Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ
  • Παναγιώτα Χαλικιά, Μέλος Επενδυτικής  Επιτροπής, & Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Οι επενδυτικές προτάσεις γίνονται στην Επενδυτική Επιτροπή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Η Επενδυτική Επιτροπή έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Τη χάραξη της επενδυτικής στρατηγικής και τον καθορισμό της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου βάσει χρήσης, γεωγραφικής διασποράς και μεγέθους επένδυσης,
  • Την έγκριση νέων επενδύσεων,
  • Την έγκριση για ρευστοποίηση επενδύσεων βάσει περιοδικών επανεξετάσεων του χαρτοφυλακίου
  • Την έγκριση του προϋπολογισμού κεφαλαιακών δαπανών και ανακαινίσεων/αναβαθμίσεων των ακινήτων
  • Τον καθορισμό του ετήσιου προϋπολογισμού για νέες επενδύσεις και τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών,
  • Τον καθορισμό των όρων μίσθωσης των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, είτε αυτοί αφορούν σε νέες μισθώσεις είτε πρόκειται για επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων μισθώσεων.

Κατά τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, οι εξής παράγοντες λαμβάνονται υπ’ όψιν κάθε φορά,

(α) η ποιότητα/φερεγγυότητα του μισθωτή
(β) η ποιότητα του ακινήτου και της τοποθεσίας
(γ) το ύψος του τρέχοντος μισθώματος σε σύγκριση με τα μισθώματα ανάλογων ακινήτων στην εγγύς περιοχή
(δ) τις προοπτικές για μεσοπρόθεσμη υπεραξία
(ε) η κατάλληλη χρονική στιγμή για κάθε επένδυση/αποεπένδυση
(στ) οι κίνδυνοι και η αντιστάθμιση τους
(η) οι αποδόσεις ανάλογα με το ρίσκο. IRR και RoE ανάλυση
(θ) οι επιπτώσεις της επένδυσης/αποεπένδυσης στα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας