Ανακοινώσεις

1703, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7/4/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, άρθρο [...]

1702, 2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατ' εφαρμογήν του Ν. 3340/2005 και της υπ' αριθμόν 3/347/12.7.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ως νέο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του [...]

401, 2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατ' εφαρμογήν του Ν. 3340/2005 και της υπ' αριθμόν 3/347/12.7.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου [...]

2111, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στην απόκτηση οριζόντιας ιδιοκτησίας ορόφου γραφείων επί κτηρίου στην σύζευξη Λ. Μεσογείων 2-4 και Σινώπης, στους Αμπελόκηπους Αττικής (ΤΚ [...]

1611, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη μη δημοσίευση Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2016, μετά από τροποποίηση των διατάξεων του Ν.3556/2007 όπου σύμφωνα με το Ν.4374/2016 καταργείται [...]

711, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στην απόκτηση οριζόντιας ιδιοκτησίας γραφειακών χώρων επί κτηρίου στην σύζευξη Λ. Μεσογείων 2-4 και Σινώπης, στους Αμπελόκηπους Αττικής (ΤΚ 11527). [...]