Επιτροπή Ελέγχου

Επιτροπή Ελέγχου 2022-05-03T15:22:42+00:00

Είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση των διαδικασιών της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ελέγχου, αποτελείται κατ’ελάχιστον από δύο μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Επιτροπή Ελέγχου έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επικοινωνίας με την Διοίκηση, τους Εσωτερικούς και του Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ώστε να ερευνά κάθε θέμα που περιέρχεται στην αντίληψη της, έχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία και στοιχεία, εγκαταστάσεις και προσωπικό της Εταιρείας. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να προσκαλούνται να συμμετέχουν μέλη της Διοίκησης και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή εμπειρογνώμονας, η παρουσία του οποίου απαιτείται κατά την κρίση της Επιτροπής.  Όλα τα στελέχη της  Εταιρείας έχουν την υποχρέωση να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής κατόπιν προσκλήσεως της, και να της παράσχουν κάθε δυνατή πληροφορία προς εκπλήρωση του έργου της.Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής :

  • Μιχαήλ Σαπουντζόγλου (Πρόεδρος Επιτροπής) – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  • Νικόλαος Ζερδές (Γραμματέας Επιτροπής) – Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  • Giuseppe Giano (Μέλος Επιτροπής) – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ