Βασικός στόχος της Εταιρίας είναι η δημιουργία μεσομακροπρόθεσμης προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους της, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της στρατηγικής ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της. Για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της η Εταιρία προσβλέπει σε περαιτέρω επενδύσεις κυρίως στην ελληνική αγορά εμπορικών ακινήτων.

Κύρια μέριμνα της Εταιρίας είναι η αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών υψηλής απόδοσης, που πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που έχει θέσει, όπως τα μακροχρόνια μισθωμένα ακίνητα σε αξιόπιστους μισθωτές ή ακίνητα για τα οποία έχουν προσδιορισθεί αξιόπιστοι μισθωτές. Στην δεύτερη περίπτωση η Εταιρία θα μπορεί να προβαίνει και σε πρόγραμμα ανακαινίσεων ή αναβαθμίσεων του κάθε ακινήτου.