Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση 2022-02-09T12:59:25+00:00

Το Δ.Σ της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 15.07.2021 αποφάσισε να υιοθετήσει και η Εταιρεία να εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2021, από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και πληροί τις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (άρθρο 17 Ν. 4706/2020)

Πατήστε Εδώ για να κατεβάσετε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σε .pdf αρχείο

Η Εταιρεία διαθέτει μεταξύ άλλων:

  • Επιτροπή Ελέγχου
  • Επενδυτική Επιτροπή
  • Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων
  • Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων
  • Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων