ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ανακοίνωση Προνομιακής Πληροφορίας της εταιρείας INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ

 

Η Intercontinental International AEEAΠ (η Εκδότρια), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς προς τους μετόχους της και τους επενδυτές εν γένει, ότι, στο πλαίσιο σύναψης δανείου με τη μορφή έκδοσης ομολογιών του ν. 4548/2018 ποσού έως 40 εκ. ευρώ, το οποίο θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από την Τράπεζα EUROBANK, προέβη στις 28.05.2021 στην έκδοση ομολογιών αξίας στο άρτιο ποσού 8.109.000 ευρώ, οι οποίος καλύφθηκαν εν συνεχεία εξ ολοκλήρου από την παραπάνω τράπεζα. Το δάνειο έχει διάρκεια έως 5 έτη, υπό την προϋπόθεση της τήρησης συνηθισμένων τυπικών για τις συναλλαγές αυτές χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.  Το Πρόγραμμα και η Σύμβαση Κάλυψης του εν λόγω ομολογιακού δανείου, έχει συναφθεί στα πλαίσια ανταγωνιστικών χρηματοοικονομικών όρων, επί τη βάσει υποθήκευσης α’ τάξης ακινήτων και λοιπών συναφών εξασφαλίσεων επί των προσόδων της εκμετάλλευσης των εν λόγω ακινήτων εκ του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 17 Δεκεμβρίου 2019. Το δάνεισμα της ανωτέρω επιμέρους έκδοση ομολογιών χρησιμοποιήθηκε ήδη εξ ολοκλήρου για τη μερική χρηματοδότηση της ήδη συντελεσθείσας ολοσχερούς εξόφλησης τιμήματος ευρώ 12.050.00 για την απόκτηση από την Εκδότρια της πλήρους κυριότητας οικοπέδου μετά επιχειρηματικού κτηρίου γραφείων επί της Λεωφ. Κηφισίας 266 στο Χαλάνδρι (πρώην ιδιοκτησία GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη AEBE)

 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2021

2021-06-04T15:26:54+00:00 Ιούνιος 4, 2021|