Ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 2017-12-17T11:49:46+00:00

Σημαντική Ανακοίνωση

Θα πρέπει να διαβάσετε την ακόλουθη σημαντική ανακοίνωση πριν αποκτήσετε πρόσβαση, διαβάσετε ή χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα.
Το Ενημερωτικό Δελτίο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία»), που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα, αφορά στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») του συνόλου των 10.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας και έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 21.07.2016, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει, και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 22.07.2016, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή: α) στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ici-reic.com, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, καθώς και του Συμβούλου Έκδοσης ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. www.nbgsecurities.com, και β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Μαρίνα Φλοίσβου (Κτίριο 4, Γρ. 1.02) 175 61, Παλαιό Φάληρο, καθώς και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης (Κηφισίας 66 (κτήριο Α’), 151 25, Μαρούσι).

Το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας αναρτήθηκε στην παρούσα ιστοσελίδα κατ’ επιταγή των διατάξεων της εφαρμοστέας ελληνικής νομοθεσίας. Η πρόσβαση στο Ενημερωτικό Δελτίο που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα και η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών, που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ενδέχεται να περιορίζεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σε ορισµένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν συνιστούν διαφήμιση για προσφορά κινητών αξιών και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά ή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών ή πρόσκληση για αγορά ή επένδυση σε κινητές αξίες. Αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεµηθούν ή να αποσταλούν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε χώρα, στης οποίας την επικράτεια η εν λόγω διανομή ή αποστολή δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό της.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό δελτίο