Αύξηση στα Καθαρά Κέρδη Χρήσης 11% παρουσίασε η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. στην χρήση του 2023.