Αύξηση στα Καθαρά Κέρδη Χρήσης 85 % παρουσίασε η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. στο Α’ εξάμηνο του 2023