Απόσπασμα πρακτικών συγκρότησης Δ.Σ. σε Σώμα και Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου