Ανακοίνωση Προνομιακής Πληροφορίας

Ανακοίνωση Προνομιακής Πληροφορίας

Η Intercontinental International A.E.E.A.Π. (η Εκδότρια) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς προς τους μετόχους της και τους επενδυτές εν γένει, ότι στο πλαίσιο σύναψης δανείου με τη μορφή έκδοσης ομολογιών του N.4548/2018 ποσού έως 40 εκ. ευρώ, το οποίο θα καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από την Τράπεζα EUROBANK, προέβη στις 27.7.2021 στην έκδοση ομολογιών αξίας στο άρτιο ποσού 7.000.000 ευρώ, οι οποίες καλύφθηκαν εν συνεχεία εξ’ ολοκλήρου από την παραπάνω τράπεζα. Το δάνειο έχει διάρκεια έως 5 έτη, υπό την προϋπόθεση της τήρησης συνηθισμένων τυπικών για τις συναλλαγές αυτές χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το Πρόγραμμα και η Σύμβαση Κάλυψης του εν λόγω ομολογιακού δανείου έχει συναφθεί στα πλαίσια ανταγωνιστικών χρηματοοικονομικών όρων, επί τη βάσει υποθήκευσης α’ τάξης ακινήτων και λοιπών συναφών εξασφαλίσεων επί των προσόδων της εκμετάλλευσης των εν λόγω ακινήτων εκ του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 17 Δεκεμβρίου 2019. Το ποσό της ανωτέρω επιμέρους έκδοσης ομολογιών χρησιμοποιήθηκε ήδη εξ’ ολοκλήρου για τη μερική χρηματοδότηση της ήδη συντελεσθείσας ολοσχερούς εξόφλησης τιμήματος ευρώ 8.086.970,00 για την απόκτηση από την Εκδότρια της πλήρους κυριότητας εμπορικού διώροφου μετά υπογείου κτιρίου (Υπεραγοράς) συνολικού εμβαδού 4.408,32 τ.μ. με parking επί όμορων οικοπέδων συνολικού εμβαδού 5.663,58 τ.μ. στο Πικέρμι Αττικής και συγκεκριμένα τριών όμορων οικοπέδων επί της οδού Αδερφών Ξηντάρα 1 & Λ. Μαραθώνος 4 στο οποίο έχει ανεγερθεί διώροφο κτίριο/κατάστημα με υπόγειο, επί της οδού Αδερφών Ξηντάρα 3 και επί της οδού Αδερφών Ξηντάρα 5 στην Κοινότητα Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

2021-08-03T14:18:52+00:00 Αύγουστος 3, 2021|