ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

H Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π., εφεξής «η εταιρεία», ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ο κος Φοίβος Βόμβας, υπεύθυνος της υπηρεσίας εταιρικών ανακοινώσεων και εξυπηρέτησης μετόχων, σύμφωνα με την από 08/05/2020 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την εταιρεία, προέβη την 07/05/2020 σε αγορά 1.255 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 8.027,00 ευρώ.

 

2020-05-08T12:30:36+00:00 Μάιος 8, 2020|