Οικονομικά Αποτελέσματα

2017

30/6/2017 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη

2016

31/12/2016 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη
30/6/2016 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη

2015

31/12/2015 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη
30/6/2015 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη

2014

31/12/2014 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη
30/6/2014 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη

2013

31/12/2013 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη
30/6/2013 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη

Σημείωση: Οι πρώτες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο Μάρτιο 2012 – Δεκέμβριο 2013.

2012

31/12/2012 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη

2017

30/6/2017 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Λήψη

2016

31/12/2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Λήψη
30/6/2016 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Λήψη

2015

31/12/2015 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Λήψη
31/12/2015 Στοιχεία και Πληροφορίες Λήψη

2014

31/12/2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Λήψη

2013

31/12/2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Λήψη

Σημείωση: Οι πρώτες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο Μάρτιο 2012 – Δεκέμβριο 2013.