ΠΡΑΚΤΙΚΟ συνεδρίασης Συγκρότησης σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου