Απόσπασμα πρακτικών της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης