ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26/05/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26/05/2022

Περιγραφή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» [εφεξής η Εταιρεία] σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 120 ν.4548/2018 και το άρθρο 9 παράγραφος 5 του καταστατικού της Εταιρείας, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 26.5.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης – Λήψη
ICI ΑΕΕΑΠ Έκθεση Αποδοχών 2021 – Λήψη
ICI- ΓΣ όροι και προϋποθέσεις – Λήψη
Δικαιώματα των Μετόχων 2022 – Λήψη
Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικου χαρακτήρα – Λήψη
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπων 2022 – Λήψη
Ετήσια Έκθεση Επιτροπής Ελέγχου 2021 – Λήψη
ICI Πληροφοριακό Δελτίο ΤΓΣ 2022 – Λήψη
Συνολικός αριθµός µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου – Λήψη
Αναφορά Ανεξαρτήτων ICI – Λήψη
Παρουσίαση Υποψήφιων Προς Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας – Λήψη
Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Λήψη
Πολιτική Αποδοχών – Λήψη

2022-05-24T14:42:59+00:00 Μάιος 5, 2022|