Αύξηση των Συμβατικών Εσόδων (εξαιρουμένης επίδρασης του ΔΠΧΑ 16) κατά 4,51% παρουσίασε η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. στη χρήση του 2021.