ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

H Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π., εφεξής «η εταιρεία», ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ο κος Φοίβος Βόμβας, υπεύθυνος της υπηρεσίας εταιρικών ανακοινώσεων και εξυπηρέτησης μετόχων, σύμφωνα με την από 09/12/2021 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την εταιρεία, προέβη την 06/12/2021 σε πώληση 2.850 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 19.398,15 ευρώ.

2021-12-10T10:12:36+00:00 Δεκέμβριος 10, 2021|