ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120108101000) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατ’ εφαρμογήν του Ν. 4443/2016, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, της υπ’ αριθμόν 3/347/12.7.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, ότι την 2.8.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2595421, το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το οποίο προς το σκοπό της εναρμόνισης της Εταιρείας με τις διατάξεις του ν.4476/2020 αποφασίσθηκε η ανασυγκρότηση των μελών του Δ.Σ. και η χορήγηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με το οποίο η αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ ανέλαβε καθήκοντα ως μη εκτελεστικό μέλος και το μέλος κ. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ ανέλαβε καθήκοντα ως εκτελεστικό μέλος.

2021-08-11T09:27:11+00:00 Αύγουστος 10, 2021|