ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 07/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 07/06/2021

Περιγραφή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» [εφεξής η Εταιρεία] σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες και το άρθρο 9 του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 120 ν.4548/2018, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 7.6.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης – Λήψη
ICI ΑΕΕΑΠ Έκθεση Αποδοχών 2020 – Λήψη
ICI- ΓΣ όροι και προϋποθέσεις – Λήψη
Δικαιώματα των Μετόχων 2021 – Λήψη
Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικου χαρακτήρα – Λήψη
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπων 2021 – Λήψη
Ετήσια Έκθεση Επιτροπής Ελέγχου 2020 – Λήψη
ICI Πληροφοριακό Δελτίο ΤΓΣ 2021 – Λήψη
Συνολικός αριθµός µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου – Λήψη
Σχέδια απoφάσεων 2021 – Λήψη
Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Λήψη

2021-06-07T13:41:00+00:00 Μάιος 17, 2021|