ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/06/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/06/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» [εφεξής η Εταιρεία] σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, το άρθρο 9 του καταστατικού της Εταιρείας και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 4683/2020, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30.6.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ.

Πρόσκληση ΤΓΣ 30.06.2020 – Λήψη
Πληροφοριακό Δελτίο ΤΓΣ 30.06.2020 – Λήψη
Όροι και Προϋποθέσεις – Λήψη
Αριθμός Μετοχών & Δικαιωμάτων – Λήψη
Δικαιώματα των Μετόχων – Λήψη
Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Λήψη
Σχέδιο Αποφάσεων – Λήψη
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπων – Λήψη
Πολιτική Αποδοχών – Λήψη
Έκθεση Αποδοχών – Λήψη
Έκθεση Ελεγκτών – Λήψη

2020-06-30T15:23:01+00:00 Ιούνιος 9, 2020|