ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

H Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π., εφεξής «η εταιρεία», ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ο κος Φοίβος Βόμβας, υπεύθυνος της υπηρεσίας εταιρικών ανακοινώσεων και εξυπηρέτησης μετόχων, σύμφωνα με την από 10/04/2020 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την εταιρεία, προέβη την 09/04/2020 σε αγορά 600 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 3.600,00 ευρώ.

2020-04-13T14:30:05+00:00 Απρίλιος 10, 2020|