ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 3.5.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 3.6.2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, προέβη την 4.6.2019 σε αγορά 1.436 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 8.616,00 ευρώ.

2019-06-05T12:08:32+00:00 Ιούνιος 4, 2019|