ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 3/5/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 3/5/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, άρθρο 9, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα την 3η Μαίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα Prive, Αίγλη Ζαππείου, 1ος όροφος, Κήπος Ζαππείου, 10557, Αθήνα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 2019 – Λήψη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΓΣ 2019 – Λήψη
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – Λήψη
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ – Λήψη

2019-04-12T17:43:06+00:00 Απρίλιος 12, 2019|