Έτος «σταθμός» για την Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. η χρήση του 2018, με ιστορικά υψηλά λειτουργικά κέρδη €10,108εκατ. και καθαρά κέρδη μετά φόρων €9,040εκατ.