ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. («Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιό της για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

12.04.2019: Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2018.

03.05.2019: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

07.05.2019: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος.

08.05.2019: Καθορισμός δικαιούχων μερίσματος (Record Date).*

13.05.2019: Έναρξη καταβολής μερίσματος.*

30.09.2019: Δημοσίευση Χρηματοοικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2019.

* Οι  αναφερθείσες ημερομηνίες για τη διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ici-reic.com ) και του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών ( www.athexgroup.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ως άνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

 

2019-04-10T16:57:22+00:00 Απρίλιος 10, 2019|