ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Υπενθυμίζουμε στο επενδυτικό κοινό πως από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 7/4/2017 όπου και εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο και που συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 7/4/2017 πρακτικό του, αυτό παραμένει ως έχει έκτοτε, και συγκεκριμένα αποτελείται από οκτώ μέλη ως ακολούθως:

 1. Παναγιώτης – Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,
 2. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας, Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,
 3. Μάριος Αποστολίνας του Αποστόλου και της Βαρβάρας, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,
 4. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη και της Βασιλικής, Μη εκτελεστικό Μέλος,
 5. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 6. Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ιωάννη και της Φλώρας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 7. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου του Δημητρίου και της Σμαρούλας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος,
 8. Τζουζέππε Τζιάνο του Τζοβάννι, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 07-04-2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εννεάμηνου του έτους 2022, και όχι πέραν της εξαετίας.

Ακόμη υπενθυμίζουμε στο επενδυτικό κοινό πως από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 7/4/2017, η Επιτροπή Ελέγχου που εκλέχθηκε παραμένει ως έχει έκτοτε, έχει 5ετή θητεία (που ακολουθεί τη θητεία του ΔΣ), είναι τριμελής, απαρτιζόμενη μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, έχει συγκροτηθεί δε σε σώμα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως εξής:

 1. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου του Δημητρίου, Πρόεδρος
 2. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη,  Γραμματέας
 3. Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ιωάννη, Μέλος

Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ο δε κ. Σαπουντζόγλου Μιχαήλ του Δημητρίου διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

2018-07-31T13:52:34+00:00 Ιούλιος 24, 2018|