ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 1/6/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 1/6/2018

Η εταιρεία με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 01/06/2018 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.421.713 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 89,73%. Κατά τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:
1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η Ετήσια Οικονομική έκθεση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, καθώς και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών χρήσης 2017 ως εξής:
Σύνολο καθαρών προς διανομή κερδών χρήσης 2017 και προηγουμένων χρήσεων
3.251.536,37€
Μέρισμα
0,31 € ανά μετοχή
Αμοιβές Μελών Δ.Σ.
54.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον

Επίσης, ορίστηκαν :
Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2017 την 05.06.2018
Ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την 06.06.2018
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την 11.06.2018
2. Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε, μετά από ονομαστική κλήση των παριστάμενων μετόχων, ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2017.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, την εκλογή της εταιρείας «ΠράιςΓουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», ως τακτικού ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για τη χρήση 2018 (εξάμηνες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ανάθεση ειδικότερα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. Σούρμπη Δημήτριο (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891) ως τακτικό και στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. Μιχαλάτο Κων/νο (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) ως αναπληρωματικό, με αμοιβή ανερχόμενη στο συνολικό ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των
δικαιωμάτων ψήφου, α) την έγκριση της αμοιβής ποσού 17.000,00 € πλέον ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην Εταιρεία ΔΑΝΟΣ ΑΕ για τις υπηρεσίες εκτίμησης των επενδύσεων της Εταιρείας το έτος 2017 σύμφωνα με το ν. 2778/1999 (εξάμηνη και ετήσια), β) τον ορισμό της εταιρείας «ΔΑΝΟΣ ΑΕ» ως εκτιμητή η οποία και θα διενεργήσει την αντίστοιχη εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2018 με αμοιβή ανερχόμενη έως του ποσού των 23.500,00 € την οποία μπορεί περαιτέρω να διαπραγματευτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εξουσιοδοτείται ρητά με το παρόν, καθώς και γ) να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προχωρήσει σε επιλογή ενός ακόμη εκτιμητή, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο διαπραγματευόμενο τους όρους συνεργασίας πάντα προς το συμφέρον της Εταιρείας.
5. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και ενέκρινε το ποσό των 26.400,00 € που καταβλήθηκε ως αμοιβή σύμφωνα με το αρ. 24 ΚΝ 2190/20 συνολικά στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο του Ιωάννη, Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni), Μιχάλη Σαπουντζόγλου του Δημητρίου και Νικόλαο Ζερδέ του Ιωάννη.
6. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου να παράσχει άδεια σύμφωνα με το νόμο (άρ. 23 παρ. 1 ΚΝ 2190/1920) σε μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί μετοχική συμμετοχή και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, και ειδικότερα :
Μέλη ΔΣ / Διευθυντικά Στελέχη
Εταιρείες στη διοίκηση των οποίων εγκρίνεται η συμμετοχή :
Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ, Μέλος ΔΣ
1. BIERCO AE
2. ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΙΚΕ
Μάριος Αποστολίνας, Μέλος ΔΣ
1. BIERCO AE
2. ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΙΚΕ
Στρωματιά Ειρήνη, Διευθύντρια Λειτουργιών
1. BIERCO AE
2. ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΙΚΕ
7. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι, με ψήφους 9.421.713 σε σύνολο παρόντων/εκπροσωπούμενων 9.421.713 ήτοι ποσοστό 89,73 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου την παροχή άδειας προς το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε ποσοστό έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 4.200.000,00 €. Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων μετοχών θα γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς την λογιστική αξία της μετοχής και κατώτατη τα δύο ευρώ (2,00 €). Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα μπορούν να γίνουν για όλους τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Με την ίδια απόφαση, ξουσιοδοτήθηκε περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει περαιτέρω κάθε επιμέρους θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.

2018-06-05T15:21:01+00:00 Ιούνιος 4, 2018|