ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1ης Ιουνίου 2018 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,30967 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) και μετά από αναπροσαρμογή (λόγω προσαύξησης από το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων), 0,31 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό). Από την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 («record date»). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (INVESTMENT BANK OF GREECE S.A.) ως εξής:

  1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ. για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

ii          Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ΄ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.

iii.        Μέσω του καταστήματος της Πληρώτριας Τράπεζας για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν είναι δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών στις περιπτώσεις (i) και (ii) παραπάνω. Για την είσπραξη του μερίσματος από το κατάστημα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την κυρία Άννα Βαμβακάρη στο Τμήμα Ταμείου Χρημάτων της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. στο τηλέφωνο 2108173540 και στο email cashsettlement@ibg.gr.

2018-06-01T14:32:54+00:00 Ιούνιος 1, 2018|