ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 1/6/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 1/6/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, άρθρο 9, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα την 1η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., στην αίθουσα Prive, Αίγλη Ζαππείου, 1ος όροφος, Κήπος Ζαππείου, 10557, Αθήνα.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο –  Λήψη

2018-05-11T12:56:06+00:00 Μάιος 11, 2018|