ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

Αύξηση 23.4% του προσαρμοσμένου EBITDA τη χρήση 2017 παρουσίασε η Intercontinental International.

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (ο «Όμιλος») ανακοινώνει ότι σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα έσοδα από μισθώματα κατέγραψαν άνοδο 25,2%, τα κεφάλαια από τη λειτουργία (FFO) 18,8% και τα λειτουργικά κέρδη κατά 5,9%.
Την 31.12.2017 στον Όμιλο ανήκαν συνολικά 30 ακίνητα -κυρίως καταστήματα και γραφεία- επιφάνειας 37.472τμ, έναντι 20 ακινήτων 24.995τμ την 31.12.2016 (αύξηση 49,9% στα τμ).
Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά τη χρήση, σε σχέση με την περυσινή, ήταν η ακόλουθη:
1. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €5.915,4χιλ. ευρώ έναντι €4.723,9χιλ. το 2016
(αύξηση 25.2%), εξαιτίας των νέων επενδύσεων καθώς και αναπροσαρμογών ενοικίων.
2. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε
€1.101,6χιλ. ευρώ έναντι €1.793,2χιλ. το 2016.
3. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 5.951 χιλ. ευρώ έναντι 5.622,3 χιλ. του 2016 (αύξηση
5.9%).
4. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3.468,6χιλ., μαζί με τις αρνητικές συναλλαγματικές
διαφορές €2.192,3χιλ. και την αφαίρεση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων
€290,2χιλ. (2016: €6.007,7χιλ. μαζί με τις θετικές συναλλαγματικές €670,2χιλ. και την
αφαίρεση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων €284,7χιλ.).
5. Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων ανήλθε σε €726,6χιλ., διαμορφώνοντας τα
καθαρά κέρδη σε €2.742χιλ. (2016: €672,3χιλ., διαμορφώνοντας τα καθαρά κέρδη σε
€5.335,5χιλ.).

Βασικοί Δείκτες
 Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις): 7,56
 Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις (LTV): 37,58%
 Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO): €3.888.422
 Προσαρμοσμένο EBITDA: €4.869.416
 Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV ps): €6,42

Η ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2017 παρατίθεται στην
ιστοσελίδα www.ici-reic.com

2018-04-26T16:08:59+00:00 Απρίλιος 25, 2018|