Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη της εταιρείας

Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη της εταιρείας

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό στα πλαίσια των υποχρεώσεών της από την κείμενη νομοθεσία (Κανονισμός 596/2014, Ν. 3556/2007, Ν. 3340/2005 κ.α.) ότι σε εκτέλεση της από 7.4.2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και των από 31.5.2017 και 1.11.2017 αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη στις 7.11.2017 στη δωρεάν διάθεση (μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης λόγω δωρεάς)  3.885 κοινών ιδίων μετοχών σε δύο δικαιούχους στελέχη της ως παροχής σε είδος, εκ των οποίων, 3.020 μετοχές, ανέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αποστολίνας Μάριος, υπόχρεο πρόσωπο να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας. Οι μεταβιβασθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,00037% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

2017-11-15T15:03:46+00:00 Νοέμβριος 15, 2017|