Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές/οικονομικές εξελίξεις στην εταιρία

Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές/οικονομικές εξελίξεις στην εταιρία

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στην απόκτηση τεσσάρων οριζόντιων ιδιοκτησιών καταστήματος και βοηθητικών χώρων, συνολικής επιφάνειας 1.848,80τμ. Το συνολικό τίμημα ανήλθε στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (€900.000,00). Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. Οι ιδιοκτησίες βρίσκονται στον Δ. Αθηναίων, επί της Υμηττού αρ. 190. Το κτίριο αναγέρθηκε σε οικοπεδική έκταση επιφανείας 1.157τ.μ. Οι ιδιοκτησίες είναι μερικώς εκμισθωμένες στην μισθώτρια «Market In ΑΕΒΕ». Η αρχική ετήσια μισθωτική απόδοση της επένδυσης είναι 9.3%.

2017-06-16T09:17:28+00:00 Ιούνιος 16, 2017|