Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής η «Εκδότρια») κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Ν. 3556/07, των αποφάσεων 1/434/03.07.07 και 12/754/14.04.16 και της εγκυκλίου 33/07 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, όπως ενημερώθηκε στις 01/06/2017, την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 η εταιρία Ajolico Trading Ltd. προχώρησε στην αγορά 379.029 μετοχών της Εκδότριας, με την οποία πράξη το άμεσο ποσοστό συμμετοχής της εν λόγω μετόχου στην Εκδότρια επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου από 75,00%, ανήλθε σε 78,60%, το οποίο αντιστοιχεί σε 8.254.029 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, επί συνόλου 10.500.000 μετοχών της εταιρείας.

2017-06-01T18:00:33+00:00 Ιούνιος 1, 2017|